hosting şirketi
comtr domain

Kurumsal Kimliğiniz Ve Markanızın İtibarı İçin...

.tr Uzantılı Domain Tescil

Önemli Açıklama ;

.tr alan adı tescil ve yönetim işlemleri işlemleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Nic.tr (".tr" Alan Adları) Yönetimi tarafından sağlanmaktadır. Firmamız aracılığı ile alan adı tescil işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kayıt için gerekli Begeler ;

1. Belgeli alan adları için iletilmesi gereken "resmi" belgeler, almak istediğiniz uzantıya göre farklılık göstermektedir.
2. Gerekli olan resmi belge ile birlikte Alan Adı Tahsis Formu'nu göndermeniz gerekmetektedir.
3. Belgeleri hazırladıktan sonra destek@birhost.net adresine ulaştırabilirsiniz.
4. Alan adı departmanındaki görevli arkadaşımız belge kontrolü yaptıktan sonra başvurunuzu gerçekleştirip sizinle tekrar iletişime geçecektir.
5. Toplamda 2 belge ile başvuru yapılmaktadır Belgelerde bir eksiklik olmaması durumunda alan adınız 1 -2 gün içinde tescil edilmektedir.

Tescil etmek istediğiniz uzantılara tıklayarak gerekli olan belgelere ulaşabilirsiniz.. Belgelerdeki kaşe ve imzaların okunaklı şekilde olması gerekmektedir.


".com.tr" için gerekli belgeler
Aşağıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesini göndermeniz yeterli olacaktır.
 • Ad-soyad.com.tr için, kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,
 • Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi,
  • Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,
  • Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi",
  • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi",
 • İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
 • Vakıf, dernek ya da odalar için, "Dernek Tüzüğü", "Vakıf Senedi" ya da "Kuruluş Kanunu",
 • Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",
 • Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",
 • Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",
 • Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi"
 • Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi,
 • Sanatçılar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
 • Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış  "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",
 • İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",
 • Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
 • Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
 • Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",
 • Süresiz yayınlar için, yayının aslı,
 • İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",
 • Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
 • Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"
 • Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
 • Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"
 • ".net.tr" için gerekli belgeler
   Aşağıda yer alan belgelerden, faaliyet alanınıza uygun olan bir tanesinin Nic.tr(".tr" Alan Adları) Yönetimi'ne iletilmesi yeterli olacaktır.

  • Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış "İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi" (Telekomünikasyon Lisansı),
  • Web tabanlı çalışan tüm kişi ya da kuruluşlar için, başvuran kişi ya da kuruluş tarafından başvurunun ayrıntılarını içeren (var olan .com ya da .net uzantılı web sayfalarının adresleri vb.) bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte),
  • İnternet hizmeti vereceğini beyan ederek "net.tr" uzantısı için başvuran kişi ya da kuruluşlar için, başvurunun ayrıntılarını içeren ve yapılacağı taahhüt edilen web sayfanın yapılmadığının tespiti durumunda, ilgili alan adının silineceğinin kabul edildiğini belirten bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte).

  ".org.tr" için gerekli belgeler
  • Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının- ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne iletilmesi gerekmektedir.
  • Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.

  ".bbs.tr" için gerekli belgeler
  • Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıt bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak bilgi ve belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Bu bilgi ve belgeler başvuru yapan kişinin nüfus ve ikamet bilgilerine ilişkin resmi belgeleri ile çalıştırdığı BBS sistemine ilişkin açıklayıcı teknik/idari bilgilerdir.

  ".name.tr" için gerekli belgeler
  • Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıtların bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Uyuşmazlık, itiraz gibi durumlarda ya da ilgili makamlarca gerekli görülmesi ve talep edilmesi durumunda nüfus cüzdanı, mesleki kimlik belgesi, veraset ilamı gibi belgeler geçerli kabul edilecektir.

  ".tel.tr" için gerekli belgeler
  • Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıt bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda telefon numarasının sahipliğine dayanak olarak, ilgili kurumla yapılan sözleşme, son ödenen fatura gibi belgeler kabul edilecektir.

  ".gov.tr" için gerekli belgeler
  • Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesinin ya da
  • "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

  ".biz.tr" için gerekli belgeler
  ".biz.tr" alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.
  ".info.tr" için gerekli belgeler
  ".info.tr" alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.
  ".tv.tr" için gerekli belgeler
  ".tv.tr" alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.
  ".tsk.tr" için gerekli belgeler
  • Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun T.C. Genel Kurmay Başkanlığı'ndan aldığı antetli kağıt üzerine hazırladığı imzalı ve kaşeli yazılı izin belgesinin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

  ".k12.tr" için gerekli belgeler
  • Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, ya da Alan Adı Tahsis Formu'nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
  • Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nın ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

  ".edu.tr" için gerekli belgeler
  • Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak üniversitenin rektörlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör ya da ilgili 1. derece imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin ya da
  • "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

  ".bel.tr" için gerekli belgeler
  • Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ya da
  • "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

  ".pol.tr" için gerekli belgeler
  • Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak emniyet teşkilatının Emniyet Genel Müdürlüğü imzalı kaşeli onay belgesinin ya da
  • "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

  ".gen.tr" için gerekli belgeler
  ".gen.tr" alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.
  ".web.tr" için gerekli belgeler
  ".web.tr" alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.
  ".av.tr" için gerekli belgeler
  • ".av.tr" alt alan adının tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup döküman hazırlanmış ve bu dökümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmuştur.
  • ".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, Türkiye Barolar Birliği (TBB) web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan alan adı başvurusu, TBB Bilişim Koordinatörlüğü'nce "av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan alan adı, TBB'ginden gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.

  ".dr.tr" için gerekli belgeler
  • Bu alan adının tahsisi için, TTB'nce talep edilen bazı dökümanların TTB'ne sunulması gerekmektedir. İlgili dökümanlar http://www.ttb.org.tr/drtr adresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan alan adları TTB tarafından ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir.
  • Alan adı tahsisinde "önce gelen alır" prensibi geçerlidir.

  ".kep.tr" için gerekli belgeler
  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı (KEPHS) yetkilendirme belgesi.

  Neden .tr Uzantılı Domain ? Türkiye'nin ülke kodu olan "TR" ile oluşturabileceğiniz bir domain uzantısıdır. Kurumsal kimliğinizi yansıtır ve ticari faaliyetlerinizle ilgili fırsatlar sunar. Şirketinizin en değerli varlığı ürün ve hizmetlerinizin itibarını korur. Müşteri güveni sağlamak ya da arttırmak için önemli katkı sağlar. .com.tr

  Tüm Alan Adı İşlemleri İçin Geçerlidir ve Kesinlikle Ücret Ödemezsiniz !

  Tüm Domain Tescil ve Transfer işlemlerinde geçerli hizmetlerimiz.

  Kolay yönetim

  Kolay Yönetim

  Alan adı aramamızı kullanıp uygun bir domain bulduktan sonra alan adınızı basit bir arayüzle yönetebilirsiniz. Birden çok etki alanını ve tüm yönlerini kullanımı kolay bir kontrol panelinden yönetin. DNS kayıtlarını kolayca değiştirin.

  Otomatik yenileme

  Otomatik Yenileme

  Otomatik yenilemeyi etkinleştirerek alan kullanım süresinin dolmasına ve yanlışlıkla kaybolmasına karşı koruma sağlayın. İstediğiniz zaman manuel yenilemeye geri dönün.

  Domain Kilidi

  Domain Kilidi

  Aradığınız domaini bulduğunuzda, yetkisiz aktarımları önlemek için kilitleyin. İstediğiniz zaman transferler için kilidini açın. Domain hizmetimiz, tercih ettiğiniz adı kaydedecek ve siz hazır olana kadar güvenli kalmasını sağlayacaktır.

  Gelişmiş DNS Kontrolleri

  Gelişmiş DNS Kontrolleri

  Yedekli ve güvenilir altyapımızda kayıtlı tüm DNS işlemlerinizi ve sunucu yönetimi ile ilgili ayarlarınızı kolayca düzenleyebilirsiniz.

  Whois Gizleme

  Whois Gizleme

  Domain sorgulama işlemleri sırasında kişisel ya da kurumsal bilgilerinizi gizleyerek spam mail ve aramaları engelleyebilir, alan adınızı güvenli tutabilirsiniz.

  Anında Tescil

  Anında Tescil

  Satın aldığınız alan adları anında tescil edilerek kullanıma hazır hale getirilir. Transfer işlemleri ve .tr uzantılı alan adı tescilleri için lütfen ilgili sayfalarımızı ziyaret ediniz.

  domain yonlendirme

  Ücretsiz Yönlendirme

  Birhost’ dan alacağınız alan adlarınızı dilediğiniz bir web adresine ücretsiz olarak yönlendirebilirsiniz.

  Yapım Aşamasında

  Yapım Aşamasında

  Alan adınıza özelleştirilebilir, yapım aşamasında sayfası ile ziyaretçilerinizi siteniz hakkında bilgilendirebilirsiniz.

   Transfer

  İç Transfer

  Sahip olduğunuz alan adlarınızı Birhost’ taki kendi hesaplarınız arasında ya da başka bir müşteri hesabına kolaylıkla transfer edebilirsiniz.